Regulamin zawodów

REGULAMIN VIII MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING

GASZYN - 14 maja 2017 r.

I. CELE IMPREZY:

1 Popularyzacja Nordic Walking, jako dyscypliny sportowej, pomagającej zachować zdrowie  i witalność.

2 Popularyzacja zdrowego stylu życia.

3 Integracja środowiska lokalnego.

4 Promocja miejscowości Gaszyn.

II. PATRONAT HONOROWY

1 Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa

III. ORGANIZATOR

1 Wspólnota Aktywnych NW Gaszyn 

2  Sołectwo Gaszyn

3 Szkoła Podstawowa w Gaszynie

4 OSP Gaszyn 

5 OSP Rychłowice

IV. TERMIN I MIEJSCE

1 Termin - 14 maja 2017 r., start  - godz. 10.00

2 Start, Meta oraz biuro zawodów:  boisko przy Szkole Podstawowej w Gaszynie, ul. Harcerska 1

3 Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 9.50

V. TRASA i DYSTANS

1 Dystans ? 8 km

2 Trasa przebiega: ulicami Gaszyna oraz Rychłowic, po drogach polnych

3 Nawierzchnia: drogi szutrowe, asfalt, żużel, podłoże piaszczyste

4 Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem ręcznym elektronicznym.

3. W zawodach mają prawo startu:

  • wszyscy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  • osoby, które do dnia 14 maja 2017 roku mają ukończone 14 lat.
  • warunkowo za zgodą opiekunów w zawodach mogą wziąć udział uczniowie pierwszej klasy gimnazjum, osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w zawodach pod warunkiem po podpisaniu oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego w obecności obsługi biura zawodów.

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek i tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów  będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

5. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

 od 14 do 19 lat;

od 20 do 29 lat;

od 30 do 39 lat;

od 40 do 49 lat;

od 50 do 59 lat;

powyżej 60 lat.

6. Obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według ww. kategorii wiekowych.

7. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

8 Liczba uczestników nie ma wpływu na klasyfikację w poszczególnych kategoriach wiekowych

9. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia marszu. Meta zostanie zamknięta o godz. 12.00  Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.

10 Wszyscy zawodnicy startujący muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

11 Biuro Zawodów będzie się mieściło w widocznie oznaczonym miejscu na boisku przy Szkole w Gaszynie, ul. Harcerska 1.

12 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 8.00 ? 9.50

13 Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije do NW oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący ruchy oraz obuwie sportowe).

14 Posiadanie kijów składanych wymaga od zawodnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija.

15 Każdy zawodnik otrzyma numer startowy,  który musi być przypięty do ubrania na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

16 Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

17 Zawodnicy na trasie w okolicy 5 km mogą skorzystać z punktu odżywiania.

18 Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminów zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA

1 Zgłoszenia* przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez  formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej  www.aktywni.gaszyn.pl  do 12 maja 2017.

2 Rejestracja* w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 8.00 ? 9.50

3 Rejestracja poprzez formularz elektroniczny oraz w biurze zawodów traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu marszu.

4 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w wyniku wyczerpania limitu miejsc. Dotyczy zarówno rejestracji elektronicznej jak i rejestracji w dniu zawodów.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Organizator nie pobiera opłaty startowej

IX. NAGRODY

1 Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.

2 Zdobywcy I ?III  miejsc  w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

3 Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma medal i certyfikat ukończenia zawodów.

X. NOCLEGI i POSIŁKI

1 Organizator nie zapewnia noclegu dla uczestników zawodów. Informacje o możliwych noclegach w najbliższej okolicy zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora www.aktywni.gaszyn.pl

2 Koszty dojazdu zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

3 Każdy z zawodników otrzyma ciepły posiłek po biegu.

XI. UBEZPIECZENIE

1 Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów (na starcie, trasie i mecie).

3 Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów.

4 Organizatorzy nie ponoszą  odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone czy zniszczone rzeczy zawodników.

5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, kontuzje i  innego uszczerbku na zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie zawodów.

6 Uczestnicy zawodów NW pokonują trasę marszem. Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób  że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

7 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

8 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

UWAGA: Osoby biorące udział w imprezie, które przybędą samochodami są zobowiązane skorzystać z przygotowanego parkingu na terenie OSP, ul. Strażacka 2.

 

Regulamin zawodów Mini Nordic Walking

 

REGULAMIN VII MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING - Mini Nordic Walking na dystansach 500 m. i 1000 m.

GASZYN - 14 maja 2017 r.

I. CELE IMPREZY:

1 Popularyzacja Nordic Walking, wśród dzieci i młodzieży

2 Popularyzacja zdrowego stylu życia.

3 Integracja środowiska lokalnego.

II. PATRONAT HONOROWY

1 Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa

III. ORGANIZATOR

1 Wspólnota Aktywnych NW Gaszyn 

2  Sołectwo Gaszyn

3 Szkoła Podstawowa w Gaszynie

4 OSP Gaszyn 

5 OSP Rychłowice

IV. TERMIN I MIEJSCE

1 Termin - 14 maja 2017 r., start  -  dystans 500 m. godz. 10.05, dystans 1000 m. godz. 10:20

2 Start, Meta oraz biuro zawodów:  boisko przy Szkole Podstawowej w Gaszynie, ul. Harcerska 1

3 Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 9.50

V. TRASA i DYSTANS

1. Mini Nordic Walking dzieci młodsze 500 m.

2. Mini Nordic Walking dzieci starsze 1000 m.

3 Trasa przebiega: ulicami Gaszyna

4 Nawierzchnia: asfalt

5 Trasa będzie oznaczona w miejscu zawracania

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem ręcznym elektronicznym.

3. W zawodach mają prawo startu:

  • wszyscy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  • osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w zawodach pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego w obecności obsługi biura zawodów.

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów  będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

5. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

 dzieci młodsze dystans 500 m. bez minimalnego wieku do III klasy szkoły podstawowej

 dzieci starsze dystans 1000 m. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

6. Obowiązuje podział na kategorie Dziewczynek i Chłopców  według ww. kategorii wiekowych..

7 Liczba uczestników nie ma wpływu na klasyfikację w poszczególnych kategoriach wiekowych

8 Wszyscy zawodnicy startujący muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

9 Biuro Zawodów będzie się mieściło w widocznie oznaczonym miejscu na boisku przy Szkole w Gaszynie, ul. Harcerska 1.

10 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 8.00 ? 9.50

11 Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije do NW oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący ruchy oraz obuwie sportowe).

12 Posiadanie kijów składanych wymaga od zawodnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija.

13 Każdy zawodnik otrzyma numer startowy,  który musi być przypięty do ubrania na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

14 Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

VII. ZGŁOSZENIA

1 Zgłoszenia* przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez  formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej  www.aktywni.gaszyn.pl  do 12 kwietnia 2017.

2 Rejestracja* w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 8.00 ? 9.50

3 Rejestracja poprzez formularz elektroniczny oraz w biurze zawodów traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu marszu.

4 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w wyniku wyczerpania limitu miejsc. Dotyczy zarówno rejestracji elektronicznej jak i rejestracji w dniu zawodów.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Organizator nie pobiera opłaty startowej

IX. NAGRODY

1 Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.

2 Zdobywcy I ?III  miejsc  w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

3 Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma medal i certyfikat ukończenia zawodów.

X. NOCLEGI i POSIŁKI

1 Organizator nie zapewnia noclegu dla uczestników zawodów. Informacje o możliwych noclegach w najbliższej okolicy zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora www.aktywni.gaszyn.pl

2 Koszty dojazdu zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

3 Istnieje możliwość zakupu posiłków w punktach gastronomicznych na terenie imprezy.

XI. UBEZPIECZENIE

1 Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów (na starcie, trasie i mecie).

3 Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów.

4 Organizatorzy nie ponoszą  odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone czy zniszczone rzeczy zawodników.

5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, kontuzje i  innego uszczerbku na zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie zawodów.

6 Uczestnicy zawodów NW pokonują trasę marszem. Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób  że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

7 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

8 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

UWAGA: Osoby biorące udział w imprezie, które przybędą samochodami są zobowiązane skorzystać z przygotowanego parkingu na terenie OSP, ul. Strażacka 2.